Dnro 1029/14.00.20/2011, 2.2.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkekilpailun toimivuutta koskeva arviomuistio

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kilpailuvirastolta lausuntoa työeläkekilpailun toimivuutta koskevasta arviomuistiosta. Kilpailuvirasto toteaa lausuntonaan seuraavan.

Kilpailuvirasto pitää arviomuistiossa ehdotettua yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtymistä lähtökohtaisesti kannatettavana, sillä ehdotetun uudistuksen voidaan olettaa luovan työeläkeyhtiöille kannusteen pyrkiä tehostamaan toimintaansa ja kilpailemaan siten asiakkaista. Lisäksi hoitokustannusosan yhtiökohtaisuuden voidaan arviomuistiossa todetulla tavalla katsoa olevan yksi harvoista työeläkemaksun osista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä työnantajien kokeman kannustinvaikutuksen kannalta. Myös tämän voidaan katsoa puoltavan uudistuksen toteuttamista.

Kilpailuvirasto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ennen yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtymistä uudistuksen vaikutuksia tulisi arvioida vielä tarkemmin, jotta voitaisiin paremmin arvioida sitä, millaisia vaikutuksia ehdotetulla uudistuksella on työeläkekilpailulle ja työeläkevakuutusmarkkinoiden rakenteelle. Asian jatkovalmistelussa tulisi siten kiinnittää huomiota siihen, missä määrin yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtymisen voidaan tosiasiassa olettaa tehostavan työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että uudistus ei johtaisi tilanteeseen, jossa työeläkevakuutusmarkkinoiden rakenne keskittyy entisestään.

Kilpailuvirasto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että työeläkejärjestelmän sosiaaliturvaluonne ja järjestelmään liittyvä yhteisvastuu asettavat rajoituksia sille, miten ja millä keinoin työeläkelaitokset voivat kilpailla keskenään asiakkaista. Nämä rajoitukset ovat osittain olleet omiaan johtamaan siihen, että työeläkelaitosten välisen kilpailun lisäämiseen tähdänneillä uudistuksilla voidaan katsoa olleen ainoastaan rajallinen merkitys työeläkejärjestelmän tehokkuuden kannalta. Näin ollen työeläkejärjestelmän kilpailun tehostamiseen tähtäävien lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota uudistusten tosiasiallisiin kilpailuvaikutuksiin, sillä kilpailun merkitys työeläkejärjestelmän tehokkuuden kannalta saattaa muutoin jäädä työeläkejärjestelmän luonteesta johtuen rajalliseksi. Edellä todetun perusteella Kilpailuvirasto toteaa, että arviomuistiossa ehdotettu yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtyminen on uudistuksena kannatettava, mutta työeläkejärjestelmän luonteesta johtuen on olemassa riski, että uudistuksen vaikutukset jäävät työeläkejärjestelmän tehokkuuden kannalta jossain määrin rajallisiksi.

Kilpailuvirasto kiinnittää lisäksi huomiota arviomuistiossa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan vakuutuskannan siirron mahdollistaminen yhtiöstä toiseen ei olisi kilpailun lisäämiseksi tarkoituksenmukainen keino. Kuten arviomuistiossakin on todettu, eläkesäätiöiden ja -kassojen lukumääräisestä vähenemisestä johtuen työeläkekilpailun voitaneen katsoa yhä enemmän painottuvan työ eläkevakuutusyhtiöiden väliseen kilpailuun. Näin ollen työeläkejärjestelmän kilpailun kannalta keskeisenä voidaan pitää sitä, että järjestelmää koskevat normit kannus tavat työeläkeyhtiöitä kilpailemaan keskenään ja myös tosiasiassa mahdollistavat asiakkaiden siirtymisen työeläkeyhtiöiden välillä. Kilpailuvirasto toteaa, että yhtiöiden välisen kannansiirron mahdollisuutta tai sen vaikutuksia ei tiettävästi ole koskaan perusteellisesti selvitetty. Näin ollen virasto katsoo, että yhtiöiden välisen kannansiirron mahdollisuutta ei tulisi hylätä epätarkoituksenmukaisena ennen kuin asian merkitys ja vaikutukset työeläkejärjestelmän kilpailulle on riittävästi selvitetty.

Arviomuistiossa on pyydetty ottamaan kantaa myös työkyvyn ylläpitoa koskevan normiston säätämistarpeeseen. Kilpailuvirasto toteaa, että sillä ei tältä osin ole huomautettavaa arviomuistiossa esitetyn johdosta.

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi