Toimenpidepyynnön tekeminen

Tämä ohje on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksille, jotka vetoavat kilpailulakiin saadakseen suojaa kauppakumppaniensa soveltamia kiellettyjä kilpailunrajoituksia vastaan. Ohje on tehty elinkeinonharjoittajien toimenpidepyyntöjen käsittelyn nopeuttamiseksi sekä merkittävien kilpailunrajoitustapausten selvittämiseen liittyvien informaatiotarpeiden kuvaamiseksi. Varsinaisia muotovaatimuksia toimenpidepyynnölle ei kuitenkaan ole.

Varsinkin kartelliasioissa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnostunut myös luottamuksellisista ja epämuodollisista vihjeistä siinäkin tapauksessa, että vihjeen antaja ei voi esittää kaikkia jäljempänä mainittuja tietoja. Vihjeiden pohjalta virasto voi käynnistää tarvittaessa oma-aloitteisen selvityksen.

Toimenpidepyynnöt ovat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tärkeä tietolähde kiellettyjen kilpailunrajoitusten paikallistamisessa ja kilpailun toimivuuden turvaamisessa. Viraston käytettävissä olevat voimavarat ovat kuitenkin rajalliset. Sen vuoksi virasto asettaa toimenpidepyyntöjä tärkeysjärjestykseen ja keskittyy sellaisten kilpailunrajoitusten selvittämiseen, joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansantaloudessa.

Viraston välitön tehtävä ei ole yksittäisen elinkeinonharjoittajan suojaaminen etenkään, jos rajoituksen kohteeksi joutunut elinkeinonharjoittaja voi suojata etunsa muutenkin, esimerkiksi yleisessä tuomioistuimessa. Välillisesti kilpailulain toimeenpano kuitenkin usein parantaa myös yksittäisen elinkeinonharjoittajan asemaa markkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto huolehtii siitä, että asia tulee selvitetyksi, mutta myös toimenpidepyynnön tekijän on esitettävä selvitystä vaatimustensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen (hallintolaki 434/2003, 31 §).

Kiellettyjä ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklassa määritetyt kilpailunrajoitukset sekä kilpailulain (948/2011) 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut sopimukset tai menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy. Lain 7 §:ssä on kielletty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Kilpailulain 5–7 §:t vastaavat SEUT 101 ja 102 artikloja.

Sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla on vain vähäinen merkitys taloudelliselle kilpailulle ja, jotka täyttävät ns. de minimis –tiedonannon vaatimukset eivät ole kiellettyjä.

Kiellettyjenkin kilpailunrajoitusten osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä merkityksellisillä markkinoilla voidaan pitää kokonaisuudessaan toimivana (kilpailulain 32 §).

Kilpailu- ja kuluttajavirasto puuttuu erityisesti kansantaloudellisesti sekä markkinamekanismin toimivuuden kannalta merkittäviin kilpailunrajoituksiin. Näiden rajoitusten selvittäminen edellyttää yleensä huomattavan laajoja selvityksiä. Tämän vuoksi jo toimenpidepyynnössä tulisi olla mahdollisimman täydelliset tiedot kilpailunrajoituksesta ja sen toteuttamistavasta, osapuolista, markkinoista ja kilpailunrajoituksen vaikutuksista markkinoilla.

Toimenpidepyynnön tulisi käytännössä sisältää ainakin seuraavat tiedot:

1. Tiedot osapuolista

1.1. Toimenpidepyynnön tekijän täydelliset yhteystiedot sekä tiedot tekijän harjoittaman elinkeinotoiminnan luonteesta, laajuudesta ja mahdollisista konsernisuhteista.
1.2. Toimenpidepyynnön kohteen tai kohteiden täydelliset yhteystiedot mukaan luettuna tiedot kohteen elinkeinotoiminnan luonteesta, laajuudesta ja mahdollisista konsernisuhteista sekä toimenpidepyynnön tekijän ja kohteen välisestä suhteesta.

2. Epäilty kilpailunrajoitus ja todisteet

2.1. Täsmällinen ja perusteltu kuvaus epäillystä SEUT 101 tai 102 artiklan tai kilpailulain 5–7 §:n tarkoittamasta kilpailunrajoituksesta tai kilpailunrajoituksista.
2.2 Arvio kilpailunrajoituksen kestoajasta sekä siitä, miten ja milloin kilpailunrajoitus on alkanut, missä muodossa rajoitus jatkuu edelleen tai milloin ja miten kilpailunrajoitus on päättynyt.
2.3. Kopiot hallussanne tai saatavissanne olevista mahdollisen kilpailunrajoituksen tosiseikkoja koskevista tai niihin suoraan liittyvistä asiakirjoista kuten sopimuksista, neuvottelu- ja kokouspöytäkirjoista, kirjeenvaihdosta, äänitteistä ja puheluita tai kokouksia koskevista muistiinpanoista sekä mahdollisten todistajien yhteystiedot.

3. Markkinatiedot

3.1. Kuvaus toimenpidepyynnön kohteen ja tarpeen mukaan myös sen tekijän asemasta markkinoilla eli luettelo ja kuvaus tuotetta tai palvelua ostavista/myyvistä asiakkaista, tavarantoimittajista ja samalla jakeluketjun portaalla toimivista kilpailijoista.
3.2 Toimenpidepyynnön tekijän näkemys niistä tosiasiallisesti keskenään kilpailevista tuotteista tai palveluista, joihin kilpailunrajoitus kohdistuu (relevantit hyödykemarkkinat) sekä perustelut markkinoiden rajaamiselle.
3.3. Toimenpidepyynnön tekijän näkemys niistä tosiasiallisesti keskenään kilpailevista maantieteellisistä alueista, joihin kilpailunrajoitus kohdistuu (relevantit maantieteelliset markkinat) sekä perustelut markkinoiden rajaamiselle.
3.4. Arvio relevanttien markkinoiden koosta, eri toimijoiden markkinaosuuksista näillä markkinoilla, markkinoille pääsyä rajoittavista esteistä sekä markkinakäyttäytymisen erityispiirteistä.

4. Epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukset

4.1. Selvitys epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutusten ensisijaisista kohteista kuten asiakkaista, kilpailijoista tai tavarantoimittajista sekä epäillyn kilpailunrajoituksen keskeisistä vaikutuksista eri osapuolten kannalta.
4.2. Selvitys toimenpidepyynnön kohteen mahdollisista perusteluista toimenpiteilleen, oma arvionne epäillyn kilpailunrajoituksen mahdollisista taloudellista tehokkuutta lisäävistä vaikutuksista tai asiakkaiden mahdollisuuksista kiertää tai välttää kilpailua rajoittavat toimenpiteet.
4.3. Arvio epäillyn kilpailunrajoituksen aiheuttamista taloudellisista kokonaisvahingoista sekä arvio vahingoista toimenpidepyynnön tekijälle.

5. Muut merkitykselliset näkökohdat

5.1. Esimerkiksi erityislainsäädännön, standardien tai julkisen tuen vaikutus relevanteilla markkinoilla.
5.2. Mahdolliset julkisista lähteistä saatavilla olevat lisätiedot asiasta (liitteenä voi toimittaa esimerkiksi viranomaisten päätöksiä, toimialatutkimuksia, tilastoja, teknisiä kuvauksia).
5.3. Selvitys siitä, käsitelläänkö tai onko asiaa käsitelty jossakin muussa viranomaisessa tai tuomioistuimessa.

Pääsääntöisesti toimenpidepyynnöt ovat, esimerkiksi mainittuja epämuodollisia kartellivihjeitä lukuun ottamatta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella julkisia. Viranomaisen tulee pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto toimenpidepyynnöstä ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Toisaalta laissa määrätään myös salassapitovelvoitteista, joiden perusteella esimerkiksi liikesalaisuuksia ja eräitä muita julkisuuslaissa määriteltyjä tietoja ei saa paljastaa. Tämän vuoksi on tarpeen yksilöidä toimenpidepyynnössä mahdollisesti olevat liikesalaisuudet ja mahdolliset muut salassa pidettävät tiedot selvästi.

Myös toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys on pääsääntöisesti julkinen tieto. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu. Esimerkiksi kartellitutkimuksiin liittyvien yllätystarkastusten valmistelu on sellainen erityinen syy, jonka perusteella tieto toimenpidepyynnöstä ja sen tekijästä voidaan pitää ainakin selvitysten alkuvaiheessa salaisena.

Ylipäätäänkin kielletyn kilpailunrajoituksen toteaminen edellyttää todistusaineistoa epäilyksen kohteena olevien elinkeinonharjoittajien toiminnasta, minkä vuoksi toimenpidepyynnön saattaminen julkisuuteen myös sen tekijän toimesta saattaa merkittävästi haitata kilpailunrajoituksen selvittämistä.

Toimenpidepyynnöt pyydetään toimittamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamoon osoitteella PL 5, 00531 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kkv.fi. Alueellista kilpailunrajoitusta koskevan toimenpidepyynnön voi vastaavia periaatteita noudattaen tehdä myös aluehallintovirastoon.

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi