Kilpailuvirasto

Ilmakuva KilpailuvirastostaTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva Kilpailuvirasto (KIVI) sijaitsee Helsingissä, ja sen päällikkönä toimii ylijohtaja Juhani Jokinen (virkavapaalla 1.5.2012–30.4.2013, sijainen Timo Mattila). Virastossa työskentelee tällä hetkellä noin 70 henkilöä.

Tehtävät

  • KIVI turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain (948/2011) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklojen vastaisiin kilpailunrajoituksiin kuten kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Kilpailunrajoituksia selvitetään sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Tarvittaessa virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen siitä, että tuomioistuin määräisi kilpailusääntöjä rikkoneelle seuraamusmaksun.

    KIVI voi määrätä elinkeinonharjoittajan lopettamaan lainvastaisen menettelyn tai määrätä elinkeinonharjoittajan esittämät sitoumukset tätä velvoittaviksi, jos sitoumuksilla voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne. KIVI voi myös velvoittaa elinkeinonharjoittajan toimittamaan hyödykkeen toiselle elinkeinonharjoittajalle vastaavilla ehdoilla kuin hän tarjoaa niitä muille vastaavassa asemassa oleville elinkeinonharjoittajille.

  • KIVIn tehtävänä on puuttua myös tietyt liikevaihtorajat ylittäviin yrityskauppoihin, jos ne estävät olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että niillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Virasto voi tarvittaessa määrätä ehtoja kaupan hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltäisi kaupan.

  • KIVIn tehtävänä on lisäksi seurata elinkeinoelämään liittyvien säännösten valmistelua sekä tehdä aloitteita kilpailun edistämiseksi tai kilpailua rajoittavien säännösten purkamiseksi. Käytännössä tavoitteena työssä ei ole sääntelyn purkaminen sinänsä vaan viisas sääntely, jolla viitataan aidosti tarpeelliseen, oikein mitoitettuun ja vaikutuksiltaan mitattavissa olevaan sääntelyyn, jonka hyödyt selkeästi ylittävät sen haitat. Käytännön keinoja kilpailunedistämistyössä ovat aloitteet, lausunnot, työryhmätyöskentely sekä muu viestintä. Viraston tarjoaa tähän tehtäväänsä liittyviä asiantuntijapalveluita eri sidosryhmille kaikissa sääntelyprosessin vaiheissa.

  • Kilpailuvalvonnan ja kilpailun edistämisen ohella KIVI huolehtii vastuualueelleen kuuluvista kansainvälisistä tehtävistä. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyötahot ovat EU:n kilpailuviranomaisten välinen ECN-verkosto sekä muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset.

Toiminta-ajatus

KIVIn toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa elinkeinotoiminnassa.

Viraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisenä haasteena on markkinoiden toimivuuden varmistaminen. Toimivat markkinat luovat edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle ja varmistavat tuottavuuskehityksen hyötyjen siirtymisen myös asiakkaille ja kuluttajille. Samalla ne luovat kannusteita uuden kehittämiseen sekä parempaan tarjontaan mukaan luettuna edullisemmat hinnat.

KIVI pyrkii vastaamaan em. haasteisiin suuntaamalla toimintansa yhteiskunnan kannalta kaikkein merkittävimpien kilpailunesteiden ja -rajoitusten käsittelyyn. Toiminnan strategisia painopisteitä ovat markkinavoiman kohtuuttoman hyväksikäytön ja vahingollisen hankinnan estäminen sekä markkinoiden avaaminen.

Visio

KIVIn visiossa Suomi on uudistumiskykyinen markkinatalous, jossa kilpailu palvelee kuluttajien ja elinkeinoelämän etua. KIVI itse haluaa olla uskottava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja arvostettu työpaikka. (Ks. kohta Kilpailuvirasto työpaikkana.)

Viraston toiminta tähtää hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät toimivista markkinoista valintamahdollisuuksien lisääntymisenä, innovaatioina sekä hyödykkeiden parempana laatuna ja edullisempina hintoina.

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi