Ajankohtaista

Uutisarkisto – 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

30.12.2009Kilpailu-uutisten tuoreimmassa numerossa keskitytään kartelleihin

Viime vuoden lopulla ilmestyneen uutislehden pääaiheena ovat KHO:n ja markkinaoikeuden syksyllä antamat kartelliratkaisut ja niiden merkitys kilpailuvalvonnalle. Mukana on myös yhteenveto OECD:n kartelliohjeesta tarjouskilpailuja järjestäville tahoille. Lehdessä käsitellään myös vuodenvaihteen aluehallintouudistusta, tällä kertaa lääninhallitusten kilpailuvirkamiesten näkökulmasta.

-->Lue lehti sähköisessä muodossa

23.12.2009Markkinaoikeus määräsi kahdelle toimialajärjestölle sakot kilpailun rajoittamisesta

Markkinaoikeuden ratkaisut antavat toimialajärjestöille tärkeän signaalin siitä, etteivät järjestöt saa sopia alan hinnoista tai puuttua muutenkaan jäsenyritystensä hinnoitteluun. Myös hintasuositukset ovat kiellettyjä, koska ne yhdenmukaistavat alalla toimivien yritysten hinnoittelua ja kannustavat yrityksiä hintojen nostamiseen omien kustannusten kehityksestä riippumatta.

-->Lue lisää

22.12.2009Markkinaoikeus päätyi K-market-, K-lähikauppa- ja K-extra -ketjuja koskevan kielletyn hintayhteistyön osalta samaan arvioon kuin Kilpailuvirasto

Markkinaoikeus määräsi 21.12.2009 antamassaan ratkaisussa Kesko Oyj:lle 100 000 euron ja K-ruokakauppiasyhdistys ry:lle 10 000 euron kilpailunrikkomismaksun.

-->Lue lisää

16.12.2009Komissio hyväksyi Microsoftin sitoumukset

Microsoft sitoutuu sopimuksessa tarjoamaan Windowsin eurooppalaisille käyttäjille vapauden valita verkkoselaimensa. Kilpailuasioista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan miljoonat eurooppalaiset kuluttajat hyötyvät päätöksestä.

-->Lue komission tiedote 16.12.2009

14.12.2009Kilpailuvirasto selvitti Kuopion Puhelimen laajakaistahintoja

Kilpailuvirastoa pyydettiin vuonna 2004 tutkimaan, syyllistyykö Kuopion Puhelin Oyj (KPY) perinteisellä toimialueellaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäishinnoittelussa. Hinnoittelun havaittiin selvityksissä vaikeuttaneen kilpailijoiden toimintaa markkinoilla, mutta hintaruuvi oli kohdistunut vain erittäin rajattuun osaan yhtiön toimialuetta ja kestänyt vain lyhyen aikaa, joten asia poistettiin käsittelystä. Viraston ratkaisuun vaikutti sekin, että hinnoittelua muutettiin asian vireilläoloaikana.

-->Lue lisää

3.12.2009Markkinaoikeus päätyi metsäkartelliratkaisussaan samaan arvioon kuin Kilpailuvirasto

Markkinaoikeus katsoo 3.12.2009 antamassaan ratkaisussa, että metsäyhtiöt Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj syyllistyivät vuosina 1997–2004 valtakunnalliseen kiellettyyn hintayhteistyöhön ja tietojenvaihtoon raakapuun hankinnassa. Seuraamusmaksuiksi kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä markkinaoikeus määräsi yhtiöille yhteensä 51 miljoonan euron sakot: Stora Ensolle 30 miljoonaa euroa ja Metsäliitolle 21 miljoonaa euroa. Sakkomäärät ovat samat kuin Kilpailuviraston vuonna 2006 markkinaoikeudelle tekemässä esityksessä.

-->Lue lisää

26.11.2009Julkinen versio Kilpailuviraston Alma Media / Talentum -päätöksestä

11.11.2009Kilpailu ja tuloksella johtaminen ovat välttämättömiä lääke- ja terveydenhuollon kehittämiselle

– Markkinaehtoisella toiminnalla on paljon annettavaa terveydenhuollossa. Taloudellinen kilpailu on pikemminkin tukemassa terveydenhuollon muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttamista kuin ristiriidassa niiden kanssa, korosti Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen avatessaan keskiviikkona 11.11.2009 Kilpailuviraston ja Lääketeollisuus ry:n yhdessä järjestämän seminaarin "Kilpailu ja tuloksella johtaminen - terveydenhuollon jarru vai moottori?". Helsingissä pidetty kutsuseminaari kokosi yhteen noin 150 terveydenhuollon tulevaisuudesta kiinnostunutta. -->Lue lisää

21.10.2009Kilpailu-uutiset 2/2009

EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen muuttui merkittävästi toukokuussa 2004, kun uusi artikloja 81 ja 82 koskeva täytäntöönpanoasetus (1/2003) tuli voimaan. Kilpailu-uutisten tuoreimmassa numerossa tarkastellaan asetuksen toimivuutta sen viiden ensimmäisen voimassaolovuoden aikana. Muiden kirjoitusten aiheina ovat mm. pohjoismainen yhteisraportti kilpailun roolista talouden taantumassa sekä palvelusetelien käyttöalan laajeneminen kunnissa 1.8.2009 alkaen -->Lue lehti sähköisessä muodossa

13.10.2009OECD:n ohje tarjouskartellien torjumiseksi julkisissa hankinnoissa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi keväällä ohjeen tarjouskartellien torjumiseksi julkisissa hankinnoissa (Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement). Ohje sisältää kuvaukset siitä, miten kartellit tyypillisesti toimivat ja miten hankintaprosessi kannattaa suunnitella niin, että kartelliriski jää mahdollisimman pieneksi. Mukana on myös luettelo seikoista, jotka voivat viitata tarjouskartellin olemassaoloon. Ohje on suunnattu erityisesti julkisille hankintaviranomaisille, mutta sitä voivat hyödyntää muutkin tarjouskilpailuja järjestävät tahot.

-->Tarjouskartelliohje suomeksi

29.9.2009KHO:lta yhteensä 82,55 miljoonan euron sakot asfalttikartelliin osallistuneille

Suomessa toimi KHO:n 29.9.2009 antaman ratkaisun mukaan vuosina 1994–2002 valtakunnallinen asfalttikartelli, johon osallistuivat kaikki alan suurimmat toimijat. Kartelliin osallistuneet yhtiöt määrättiin päätöksessä maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa. Kilpailuvirasto pitää päätöstä erittäin merkittävänä kartellien vastaisen politiikan kannalta.

-->Lue lisää

23.9.2009Kilpailuvirasto selvittää kaukolämpöyhtiöiden hinnoittelukäytäntöjä

Kilpailuvirasto lähetti tällä viikolla maan kymmenelle suurimmalle kaukolämpöyhtiölle laajan kyselyn yhtiöiden soveltamista kaukolämmön hinnoitteluperusteista. Selvitysten tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, onko alalla syytä epäillä esiintyvän kilpailunrajoituslain tarkoittamaa kohtuutonta hinnoittelua ja onko kaukolämmön hinnoittelua tutkittava yksityiskohtaisemmin.

-->Lue lisää

17.9.2009Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirja 2008 ilmestynyt

Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen kilpailuoikeuteen ja kilpailun taloustieteeseen keskittyvä kausijulkaisu, Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2008, on nyt ilmestynyt.

-->Lue lisää

10.9.2009Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset julkaisivat raportin kilpailupolitiikan roolista talouden taantumassa

– Toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen on erityisen tärkeää talouden laskusuhdanteessa. Aikaisemmat kriisit ovat opettaneet, että tehokas kilpailuvalvonta ja kilpailua haittaavan sääntelyn purkaminen auttavat taloutta toipumaan nopeammin ja varmistavat sen, että markkinarakenne kehittyy jatkossa uuteen elinkelpoisempaan suuntaan.

-->Lue lisää.

9.9.2009Alma Median Talentum-yrityskauppa siirrettiin jatkokäsittelyyn

Kilpailuvirasto päätti tänään aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Alma Media Oyj aikoo hankkia julkisella ostotarjouksella Talentum Oyj:n. Molemmat yrityskaupan osapuolet kustantavat Suomessa lukuisia lehtiä ja myyvät sekä kustantamiinsa lehtiin että niiden verkkosivuille mainos- ja ilmoittelutilaa. Lisäksi osapuolet tarjoavat työpaikkailmoittelutilaa mm. omissa sähköisissä palveluissaan. Yrityskaupan myötä muun muassa suomalaiset talouslehdet Kauppalehti, Talouselämä ja Tekniikka & Talous ovat siirtymässä samaan konserniin.

-->Lue lisää

3.9.2009Kilpailuvirasto julkaisi laajakaistamarkkinoita koskevat arviointiperusteensa

Kilpailuvirasto on julkaissut muistion periaatteista, joita se soveltaa arvioidessaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäilyjä laajakaistamarkkinoilla. Muistion toivotaan auttavan erityisesti kiinteän verkon laajakaistapalveluja tarjoavia yrityksiä arvioimaan hinnoittelu- ja muita käytäntöjään kilpailuoikeuden näkökulmasta.

-->Lue lisää.

7.8.2009Myös kuluttajat voivat vaikuttaa valinnoillaan ruoan hintakehitykseen

– Kuluttajat ovat alan yritysten ohella avainasemassa, kun tavoitteena on kilpailun toimivuus päivittäistavarakaupassa. Aktiivinen kuluttaja on yksi toimivan kilpailun parhaita takuumiehiä. Viranomaiset – sen enempää kaavoittajat kuin kilpailuviranomaiset – eivät yksin pysty takaamaan kilpailun toimivuutta, arvioi erikoistutkija Tom Björkroth Kilpailuviraston esikunnasta.

-->Lue koko kirjoitus

5.8.2009KIVI vastustaa luotsausmonopolia

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää lausuntokierroksella olleessa HE-luonnoksessaan luotsauslakia täsmennettäväksi niin, että luotsauspalvelujen tarjoaminen tai luotsaustoiminnan harjoittaminen muiden kuin valtion monopoliyhtiön toimesta olisi jatkossa rangaistavaa. Kilpailuvirasto vastustaa lausunnossaan luotsausmonopolin vahvistamista. Esitetyt turvallisuus- ja palvelutasotavoitteet ovat KIVIn mielestä saavutettavissa muillakin, kilpailua vähemmän vääristävillä keinoilla.

-->Lue lausunto

13.7.2009Kilpailuviraston vuosikirja 2009 ilmestynyt

– Kilpailupolitiikan yleisesti hyväksyttyjen taloudellisten periaatteiden noudattaminen on tärkeää myös talouden kriisiaikoina, muistuttaa ylijohtaja Juhani Jokinen vuosikirjan avaussanoissa. Ajankohtaisia haasteita ovat mm. julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välisen kilpailuneutraliteetin turvaaminen ja talouden tukitoimien kilpailuvaikutusten arviointi. Talouden kehityksen ja kilpailun välisen yhteyden ohella kirjassa käsitellään mm. valmisteilla olevaa uutta kilpailulakia sekä viraston merkittävimpiä lausuntoja ja ratkaisuja vuosina 2008–2009. Vuosikirjaa – ja syksyllä 2008 ilmestynyttä Kilpailukatsausta – voi tilata maksutta osoitteesta tiedotus@kilpailuvirasto.fi.

-->Vuosikirja 2009 (1,5Mt)
-->Kilpailukatsaus (5Mt)

Kilpailuviraston vuosikirja 2009

25.6.2009KIVI muutti Valion raakamaidon hinnoittelua koskevia yrityskauppaehtoja

Kilpailuvirasto on muuttanut Valion hakemuksesta kahdessa sitä koskevassa yrityskauppapäätöksessä asetettuja ehtoja. Päätökset koskivat Valio / Kainuun Osuusmeijerin, Osuuskunta Maito-Pirkan ja Aito Maito Fin Oy:n meijeri- ja markkinointiliiketoimintoja sekä Valio / Meijeriosuuskunta Milkan Vöyrin juustoliiketoimintaa. Ehtojen mukaan Valion tulee myydä 185 miljoonaa litraa raakamaitoa Valio-ryhmästä riippumattomille varteenotettaville potentiaalisille kilpailijoille.

-->Lue lisää

18.6.2009Kilpailuviraston ratkaisu käteisautomaattiasiassa parantaa uusien yrittäjien mahdollisuuksia päästä markkinoille

Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Keskus osk ja Sampo Pankki Oyj ovat antaneet neuvottelujen jälkeen Kilpailuvirastolle sitoumukset käteisautomaattinostojen hinnoittelusta. Em. pankit omistavat Automatia Pankkiautomaatit Oy:n, joka ylläpitää Otto.-käteisautomaattiverkkoa. Pankit sitoutuvat jatkossa hinnoittelemaan asiakkaidensa Otto.-automaattinostot ja uusien käteisautomaattiyrittäjien automaateilta debit-korteilla (Visa Electron, Visa Debit ja MasterCard Debit) tehdyt nostot keskenään syrjimättömällä tavalla.

-->Lue lisää.

15.6.2009Suositus elinkeinonharjoittamista edistävistä käytännöistä kuntien liikuntapalveluissa

Kuntien liikuntalain nojalla tarjoamat liikuntamahdollisuudet – liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito, liikuntatilojen vuokraus ja erilaisten muiden liikuntapalvelujen tuottaminen – muodostavat merkittävän osan kansalaisten käytössä olevista liikuntapalveluista. Myös yrityksillä ja liikuntajärjestöillä on kuitenkin tärkeä rooli liikuntapalvelujen tuottamisessa ja tarjonnassa. Kilpailuviraston, opetusministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä laatiman suosituksen tarkoituksena on tuoda esiin liikuntapalvelujen tarjontaan liittyviä toimivan ja tasapuolisen kilpailun edellytyksiä lisääviä käytäntöjä. Tavoitteena on näin vahvistaa elinkeinonharjoittamisen edellytyksiä alalla.

-->Lue lisää

11.6.2009KIVI: Yleisradion julkisen palvelun määrittelyssä ja valvonnassa tulee ottaa uskottavasti huomioon myös toiminnan kilpailuvaikutukset

Kilpailuvirasto antoi 11.6. liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittäneen työryhmän ehdotuksista. Lausunnossa otetaan kantaa kaikkiin työryhmän käsittelemään kolmeen aihealueeseen.

-->Lue lisää

13.5.2009Intelille miljardisakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

EU:n komissio on määrännyt siruvalmistaja Intelille 1,06 miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Yhtiön katsotaan rikkoneen kilpailusääntöjä syrjäyttääkseen kilpailijansa AMD:n markkinoilta.

-->Lue komission tiedote

30.4.2009Komission Wanadoo-ratkaisu lainvoimaiseksi

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 2.4.2009 antamallaan ratkaisulla komission vuonna 2003 tekemän päätöksen, jolla Ranskan ADSL-markkinoita hallitseva teleoperaattori France Télécom ja sen tytäryhtiö Wanadoo oli määrätty maksamaan 10,35 miljoonan euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistamarkkinoilla. Komission päätöksen mukaan Wanadoo rajoitti vuosina 2001–2002 kilpailijoidensa pääsyä markkinoille hinnoittelemalla ADSL-liittymänsä niin, ettei hinta riittänyt kattamaan liittymän toteuttamisesta syntyviä kustannuksia (saalistushinnoittelu). Myös ensimmäisen asteen tuomioistuin oli vuonna 2007 hylännyt komission päätöksestä tehdyn valituksen. Komission päätöksen jälkeen kuluttajien valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet, ja laajakaistaliittymien hinnat ovat Ranskassa OECD-maiden toiseksi edullisimmat. (Ks. komission tiedote)

Suomen laajakaistamarkkinoilla kilpailuongelmat liittyvät tyypillisesti ns. hintaruuvin käyttämiseen kilpailijoiden häiritsemiseksi tai poissulkemiseksi.

-->Lue lisää

23.4.2009Kilpailuvirastolla on pitkä kokemus neutraliteettiongelmista

Työ- ja elinkeinoministeriölle luovutettiin 23.4. työryhmämietintö, jossa käsitellään julkisen ja yksityisen tuotantotoiminnan välistä kilpailuneutraliteettia. Työryhmässä oli mukana myös kaksi KIVIn edustajaa. Kilpailuvirastolla on pitkä kokemus mietinnössä käsitellyistä ongelmista: virasto on saanut vuosien mittaan kymmeniä niin valtion kuin kuntienkin tuotantotoimintaan liittyviä toimenpidepyyntöjä..

-->Lue lisää

20.4.2009Asfalttikartellin suullinen käsittely KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) aloitti maanantaina 20.4. suullisen käsittelyn valituksista, jotka koskevat markkinaoikeuden joulukuussa 2007 tekemää asfalttikartellipäätöstä. Käsittelylle on varattu neljä istuntopäivää. Asiassa on kyse kautta aikojen merkittävimmästä Suomessa käsitellystä kartellitapauksesta. Kilpailuvirasto teki vuonna 2004 markkinaoikeudelle esityksen yhteensä 97 miljoonan euron seuraamusmaksujen määräämisestä kartelliin osallistuneille yrityksille. Oikeus vahvisti päätöksessään kartellirikkomuksen suurelta osin viraston esityksen mukaisesti, mutta sakkotaso jäi selvästi esitettyä alemmaksi (yht. 19,4 milj. euroa). Viraston päätöksestä tekemässä valituksessa katsotaan, etteivät määrätyt seuraamusmaksut täytä niille asetettua yleis- ja erityisestävää tavoitetta ottaen huomioon kartellilla saavutettu taloudellinen hyöty. Päätöksestä valitti myös kuusi tuomion kohteena ollutta yritystä.

14.4.2009Kilpailu-uutiset 1/2009 ilmestynyt

Lehden tuorein numero sisältää kirjoituksia mm. valmisteilla olevasta kilpailulaista. -->Lue lehti sähköisessä muodossa

8.4.2009Suomen Numeropalvelulle 100 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Markkinaoikeus määräsi 6.4.2009 valtakunnallista puhelinliittymien tilaajatietokantaa ylläpitävälle Suomen Numeropalvelu Oy:lle 100 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajatietojen myynnissä puhelinluettelojen valmistamista varten. Päätös perustui Kilpailuviraston toukokuussa 2005 tekemään seuraamusmaksuesitykseen.

-->Lue lisää

6.4.2009KIVIn lausunto Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietinnöstä

Kilpailunrajoituslain uudistamistarpeita selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä ehdottaa nykyisen vuodelta 1992 olevan kilpailunrajoituslain korvaamista uudella kilpailulailla. - Jos laki toteutuu ehdotuksen mukaisena, Kilpailuvirasto saa käyttöönsä aiempaa paremmat työkalut puuttua tehokkaasti kilpailuprosessin kannalta vahingollisiin kilpailunrajoituksiin, todetaan KIVIn mietinnöstä 31.3.2009 antamassa lausunnossa.

--> Lue TEM:n tiedote ja mietintö kokonaisuudessaan

6.4.2009KIVI ei kannata ehdotettuja kansallisia lukkostandardeja

Rakennustuoteteollisuus RTT ry pyysi tammikuussa Kilpailuvirastolta lausuntoa mm. lukitustuotteiden murronkestävyysvaatimuksia koskevista standardiehdotuksista. Ehdotukset ovat KIVIn mielestä niin puutteellisesti perusteltuja, ettei virasto voi kannattaa niiden käyttöönottoa.

-->Lue lausunto kokonaisuudessaan

27.3.2009Laajakaistamarkkinoilla on edelleen kilpailun esteitä

Euroopan komission 25.3. julkaiseman telealan markkinakatsauksen mukaan Suomessa alan ongelmana on erityisesti kilpailun vähäisyys laajakaistamarkkinoilla. Paikallisten puhelinyhtiöiden osuus omien perinteisten toiminta-alueittensa laajakaistaliittymistä on meillä katsauksen mukaan keskimäärin noin 65 %, mikä on merkittävästi yli EU-maiden keskiarvon.

-->Lue lisää

19.3.2009EY-tuomioistuin: autoverosta ei kanneta enää arvonlisäveroa

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 19.3.2009 ratkaisun koskien käytettyjen ajoneuvojen verotusta Suomessa. Päätös koskee yksityishenkilöitä, jotka ovat tuoneet ulkomailta käytettyjä autoja vuosina 2006-2009. Kanteen Suomea vastaan nosti aikanaan Euroopan komissio.

-->EY-tuomioistuimen tuomio C-10/08

19.3.2009Lääkeyhtiöiden ja apteekkien markkinointiyhteistyöstä ei löydetty huomautettavaa

Kilpailuvirasto on selvittänyt läkeyhtiöiden ja apteekkien epäiltyä kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä mainonnassa ja muussa myynninedistämistoiminnassa. Selvitystyö aloitettiin, kun virastolle oli ilmoitettu, että lääkkeiden apteekkikohtainen alennuskäytäntö jatkuisi vielä nykyisinkin (Ks. Kilpailu-uutiset 1/2006). Tehdyt selvitykset eivät kuitenkaan tukeneet väitettä, joten asia poistettiin käsittelystä.

-->KIVIn päätös 9.3.2009

19.3.2009Kilpailukatsaus ja muu toiminta 2008

Kilpailukatsaus antaa voimakkaan todistuksen siitä, että taloudellinen kilpailu on tuottanut merkittävää hyvinvoinnin kasvua, ei pelkästään hyvinä aikoina, vaan myös taantumassa, toteaa ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston viime vuoden toimintakertomuksessa. Lokakuussa julkaistun katsauksen anti on siten juuri nyt erityisen merkityksellinen.

-->Lue lisää

26.2.2009Arviointiraportti Kilpailuviraston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Professori Aki Kangasharjun 26.2.2009 työ- ja elinkeinoministeriölle luovuttama arviointiraportti antaa myönteisen kuvan Kilpailuviraston toiminnasta.

-->TEM:n tiedote 26.2.2009
-->Arviointiraportti (pdf)

24.2.2009Markkinaoikeus määräsi autovaraosatukkuliikkeille yhteensä yli miljoonan euron kartellisakot

Markkinaoikeus katsoo 20.2.2009 antamassaan päätöksessä, että autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toimineet HL Group Oy, Oy Kaha Ab, Koivunen Oy, Örum Oy Ab ja Oy Arwidson Ab syyllistyivät vuosina 2004-2005 kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn hintayhteistyöhön. Markkinaoikeuden päätös perustui Kilpailuviraston sille vuonna 2006 tekemään seuraamusmaksuesitykseen.

Kilpailijoiden välinen hintayhteistyö eli hintakartelli on luonteeltaan kaikkein vakavimpia kilpailurikkomuksia. Se on jo lähtökohtaisesti erittäin haitallinen järjestely, joka antaa siihen osallisille yrityksille mahdollisuuden soveltaa asiakkaiden kannalta epäedullista hinnoittelua ja nostaa siten tuotteesta tai palvelusta maksettavaa hintaa. Kyseessä olevassa tapauksessa viisi merkittävää autovaraosa- ja -tarvikemarkkinoilla toimivaa tukkuliikettä sopi keskenään kilpailunrajoituksesta, joka kattoi alueellisesti koko Suomen.

-->Lue lisää

2.2.2009Kilpailuvirasto siirtyi toimialakohtaiseen organisaatioon

Kilpailuvirasto uudisti organisaatiotaan 1.2.2009 alkaen niin, että kilpailuvalvonnassa siirryttiin toimialaperusteiseen ryhmäjakoon aiemman kilpailunrajoitustyyppeihin perustuneen jaon sijasta. Samalla vahvistettiin viraston esikuntaa, jonka vastuulle kuuluvat mm. taloudellisen toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja tutkimuksen kehittäminen.

--> Lue lisää

2.2.2009”Kaavoitus, kauppa ja kilpailu”

Kauppapaikkojen kaavoittamisen ja tonttipolitiikan vaikutuksia kaupan kilpailuolosuhteisiin selvittänyt Matti Purasjoki luovutti tänään raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle.

--> Lue ympäristöministeriön tiedote ja selvitysraportti (pdf, 101kt)

29.1.2009Kilpailulaki 2010 -työryhmä luovutti mietintönsä

Kilpailunrajoituslain uudistamistarpeita selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä ehdottaa nykyisen kilpailunrajoituslain korvaamista uudella kilpailulailla. Uusi laki tehostaisi valvontaa. Kilpailulaki 2010 -työryhmä luovutti tänään mietintönsä kilpailuasioista vastaavalle ministeri Tarja Cronbergille.

--> Lue TEM:n tiedote ja mietintö kokonaisuudessaan

14.1.2009TV4/Canal+ –päätöksen julkinen versio valmistui

Kilpailuvirasto hyväksyi 27.11.2008 ehdollisena yrityskaupan, jossa ruotsalaisen Bonnier-mediakonsernin omistama televisioyhtiö TV4 hankkii määräysvallan Canal+ -brändin alla maksullisia TV-kanavia tarjoavassa C More Group AB:ssä. Ratkaisusta on nyt käytettävissä julkinen versio, josta on poistettu liikesalaisuudet. Asian käsittely jatkuu valituksen johdosta markkinaoikeudessa.

-->Ratkaisu kokonaisuudessaan

Arkisto

Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät 1.1.2013 Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi: www.kkv.fi